1. שם האגודה: מועדון כדורגל קביליו יפו

 

2. המבנה החוקי: התאגדות שנוסדה ונרשמה כעמותה על פי חוק העמותות, התש"מ – 1980, להלן "העמותה.

 

3. המטרות:

 • הקמת מועדון כדורגל שמבוסס על מורשתה וקהילתה של אגודה ציונית מכבי יפו.

 • טיפוח החינוך הגופני והרוחני.

 • טיפוח הפרט והקבוצה בענפי הספורט והתחרות בענפי הספורט השונים.

 • הקמה ופיתוח של מתקני ספורט.

 • חינוך ותרומה לקהילה ולנוער ביפו.

 

4. הסמכויות:

 • העמותה היא אישיות משפטית, הכשרה לכל פעולה משפטית לרבות להופיע כתובעת ו/או נתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר.

 • מבלי לפגוע בכלליות ס"ק  א  לעיל, רשאית העמותה לרכוש, לשכור, להשכיר ולשעבד מיטלטלין ונכסי דלא ניידי, לקבל ולהעניק הלוואות,
  ליצור  קרנות, להתקשר ולהתחייב בחוזים, לקבל תרומות, הלוואות, מתנות, ירושות, עזבונות וכיו"ב לשם הגשמת מטרות העמותה.

 • לעשות כל פעולה במסגרת החוק, שמוסדות העמותה ימצאו  אותה מועילה לעמותה ולחבריה.

 • בדרך כלל לעשות כל הנחוץ והנדרש במסגרת החוק, לשם השגת מטרות העמותה.

 

5. החברים:

 

 • חברותם של החברים בעמותה, ערב אישור תקנון זה, תימשך גם לאחר אישורו.

 • כל אדם (גבר ואישה) שמלאו לו 18 שנה, אשר ישלם 1,000 ₪ במזומן ו/או בשיק, רשאי להיות חבר בעמותה.

 • אדם החפץ להיות חבר בעמותה, יגיש לועד העמותה בקשה בזו הלשון : "אני (שם, מען, מס' זהות), מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה).
  אם אתקבל כחבר בעמותה, אני מתחייב לקיים תקנונה והחלטות מוסדותיה".

 • החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה, או אי קבלתו נתונה בידי ועד העמותה.

 • סירב הועד לקבל את המבקש כחבר בעמותה, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה של העמותה. החלטת האסיפה הכללית - סופית.

 • חבר בעמותה אינו יכול להיות בעת ובעונה אחת חבר גם בעמותות ספורט אחרות אלא באישור מיוחד של ועד העמותה.

 • מספר החברים בעמותה לא יפחת משבעה.

 • בכל מספר שהוא, רוב החברים לא יהיו קרובי משפחה בניהם.

 

6. זכויות וחובות החברים:

 

 • חבר רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות ובבחירות למוסדות העמותה, ויהיה לו קול אחד בהצבעה.

 • חבר רשאי להיבחר למוסדות העמותה עם קבלתו כחבר בעמותה ובכפוף לתקנון זה.

 • חבר בעמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משורותיה.

 • חברי העמותה אשר ירצו לחדש את חברותם יעשו זאת מדי שנה החל מיום 1.6.09 וכן הלאה, תמורת תשלום דמי חבר בסך של 300 ₪
  או כפי שיקבעו מעת לעת ע"י הוועד.

 • חבר העמותה ימלא אחר תקנוניה החלטות מוסדותיה והנחיות בעלי התפקידים שבה.

 • חבר העמותה לא יחרוג ממסגרת מטרותיה.

 

7. פקיעת חברות:

 

 • החברות בעמותה פוקעת במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו.

 • החברות בעמותה פוקעת בפרישת החבר ממנה.

 • החברות בעמותה פוקעת עם הוצאת חבר ממנה. האסיפה הכללית או בית הדין של העמותה רשאים להחליט על הוצאת חבר ממנה.

 • בית הדין של העמותה רשאי להפסיק חברותו של חבר בעמותה לצמיתות או לתקופה מסוימת (ראה פרק בית הדין).

 • האסיפה הכללית, בהמלצת ועד העמותה, רשאית להפסיק חברותו של חבר בעמותה לצמיתות או לתקופה מסוימת, בין השאר, מין הטעמים הבאים:

  •   החבר לא שילם דמי חבר או כל חוב אחר לעמותה.

  •   החבר לא קיים תקנון העמותה ו/או החלטות מוסדותיה ו/או הנחיות בעלי התפקידים בה.

  •   החבר פעל ו/או פועל בניגוד למטרות העמותה.

  •   החבר נהג ו/או נוהג בניגוד לאמות מידה מוסריות מקובלות.

  •   החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה  קלון.

  •   על החלטת האסיפה הכללית לפי ס"ק ה' לעיל אין ערעור.

  •   לא ידון עניין הוצאת חבר מן העמותה אלא בפני מוסד אחד בלבד.

  •   לא תופסק חברותו של חבר בעמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו.

  •   אין פקיעת החברות בעמותה פוטרת החבר מסילוק התשלומים המגיעים לעמותה ממנו ערב פקיעת חברותו.

 

8. מוסדות האגודה:

 • אסיפה כללית.

 • ועד העמותה (הנהלה).

 • ועדי מחלקות.

 • ועדת ביקורת.

 • בית הדין.

 • נשיא כבוד.

 

א. אסיפה כללית (רגילה)

 • יומה, שעתה, ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו בידי הוועד.

 • אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה שתישלח לכל חבר לפחות שבועיים קודם למועד האסיפה ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 • אסיפה כללית תשמע דין וחשבון על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שיוגש לה ע"י הוועד, ותחליט על אישורם.

 • האסיפה הכללית בוחרת את יו"ר  הועד ואת חברי הוועד, את ועדת הביקורת ויושב ראשה ואת חברי בית הדין ברוב יחסי.

 • אסיפה כללית תפעל כחוק אם בשעה היעודה לכינוסה נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין  זה נוכח בפתיחת האסיפה – רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים בהמשך.

 • והיה ולא נתכנס המניין המצוין לעיל בשעה היעודה, תידחה אסיפת פתיחת האסיפה בשעה, ואז יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל מניין חברים שהוא.

 • האסיפה כללית תבחר מבין חברי העמותה יו"ר, סגנים, ומזכיר לאסיפה.

 • מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה, ויושב הראש וסגניו יאשרו אותו בחתימתם.

 • החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דורשים רוב אחר לקבלתן.

 • בהחלטות המתקבלות ברוב קולות רגיל, יכריע קולו של יו"ר האסיפה, כאשר קולות המצביעים שקולים.

 • ההצבעה באסיפה הכללית היא אישית ולכל חבר קול אחד. ההצבעה בבחירות הינה אישית וחשאית.

 • האסיפה הכללית תכונס מידי שנה בחודש יולי החל משנת 2009.

 • מוסדות העמותה, למעט  ועד העמותה  ולרבות בעלי התפקידים המפורטים לעיל, נבחרים לתקופה של שנתיים, בכפוף למפורט בתקנון זה.

 • האסיפה הכללית רשאית להאציל מסמכויותיה לועד בעמותה, ובלבד שמדובר בנושאים מוגדרים ואין בכך כדי לפגוע באופייה, מהותה ותפקידיה של האסיפה הכללית ומבלי לפגוע בסמכויותיה על פי חוק.

 

       אסיפה כללית שלא מן המניין

 • הועד רשאי בכל עת לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של שליש חברי העמותה.

 • הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין תישלח לכל חבר לפחות עשרה ימים קודם ליום כינוסה.

 • הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין תפרט את סדר יומה ואין לדון או לקבל החלטות אלא בנושאים שעל סדר היום.

 • מניין חוקי של חברים בפתיחת אסיפה כללית שלא מן המניין – ראה ס' 5 ו – 6 לפרק של אסיפה כללית (רגילה).

 • לעניין הרשאים להצביע באסיפה כללית שלא מן המניין – ראה ס' 11 לפרק של אסיפה כללית (רגילה).

 • החלטות באסיפה כללית שלא מן המניין מתקבלות כבאסיפה כללית רגילה.

 • א.  אסיפה כללית שלא מן המניין רשאית לקצר התקופה המצוינת בס"ק 13 לפרק אסיפה כללית (רגילה).
  ב.  אסיפה כללית שלא מן המניין שקיצרה תקופה כהונה, תבחר, לפי העניין, ממלאי מקום למוסדותיה או לבעלי תפקידים שתקופת כהונתם קוצרה עד לסיום תקופת הכהונה המקורית.

 • על השינויים בתקנון האגודה מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראת במיוחד לשם כך.החלטה על שינוי תקנון טעונה רוב של שלושה רבעים מכלל חברי העמותה, אלא אם תקנון זה קבע אחרת.

 

ב. ועד העמותה (ההנהלה)

 • ועד העמותה הוא הגוף המנהל והמבצע של העמותה.

 • כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש למוסד אחר בעמותה – מסורים לועד.

 • תפקידיו העיקריים של ועד העמותה הם קידום והגשמת מטרותיה.

 • יו"ר הועד נבחר ע"י חברי הועד.

 • כל עוד לא נבחר ועד חדש, ימשיך הועד הנוכחי בכהונתו. הועד הראשוני ישמש בתפקידו 3 שנים וימנה 11 אנשים, 7 מהמייסדים ועוד 4 מחברי העמותה שאינם מייסדים.

 • ועד העמותה ימנה לפחות שלושה חברים.

 • יו"ר הועד בתאום עם חבריו ימנה מבין חברי הועד את ממלאי התפקידים בו.  בועד יכהנו בעלי התפקידים האלה לפחות  :  יו"ר, גזבר, מזכיר.

 • חבר ועד חייב להיות חבר בעמותה.

 • הועד רשאי לבחור ממלא מקום זמני לחבר ועד שפרש עד לבחירת הועד החדש.

 • הועד יסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנות להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

 • הועד רשאי להיעזר בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים שיקים לצרכים אלה.

 • החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים.היו הקולות שקולים – רשאי היו"ר להכריע בקולו. החלטת פה אחד של כל חברי הועד יכולה
  גם להתקבל 
  שלא בישיבת הועד.

 • הועד ינהל פרוטוקול ישיבותיו והחלטותיו, ועותק ממנו יימסר באופן שוטף ליו"ר ועדת הביקורת.

 • פרוטוקול הועד ייחתם ע"י יושב הראש והמזכיר.

 • הועד יסמיך שניים או יותר מבין חבריו הרשאים לחתום ולהתחייב בשם העמותה – להלן "המורשים".רק חתימת המורשים בצירוף חותמת העמותה – יחייבו אותה.להתחייבות ו/או חתימה שלא כאמור בס"ק זה, אין כל תוקף מחייב כלפי העמותה.

 • לא יימכר, לא יושכר ולא ישועבד רכוש העמותה, אלא אם יוחלט על כך בישיבת ועד בה נכחו והצביעו כל חברי הועד והחלטה התקבלה פה אחד.

 • הועד רשאי למנות ממלאי תפקידים בשכר לעמותה.

 

ג. ועדי מחלקות

 1.   כל מחלקת ספורט תנוהל ע"י ועד מחלקה.

 2.   יושבי ראש הועדים המחלקתיים נבחרים ע"י ועד העמותה.

 3.   ועד העמותה יאשר את חברי הועד בכל מחלקה בתאום עם יו"ר המחלקה.

 4.   בכל ועד מחלקה יכהנו בעלי התפקידים האלה, לפחות - : יו"ר, גזבר, מזכיר.

 5.   אפשר שמספר מחלקות תנוהלנה ע"י ועד משותף.

 6.   ועד מחלקה יעסוק בעניינים השוטפים והמקצועיים של המחלקה.

 7.   ועד המחלקה כפוף בכל לועד האגודה.

 8.   ועד העמותה רשאי  להאציל מסמכויותיו לועד מחלקה ובלבד שהאחריות לפעולותיו נשארת על ועד באגודה.

 9.   ועד העמותה יכול לפזר בכל עת ועד מחלקה או להפסיק פעילותם של בעלי התפקידים בו.

 10.   ועד מחלקה ינהג ויפעל, בשינויים המחויבים, באותו אופן ולפי אותם כללים בפועל ועד העמותה.

 

ד.  ועדת בקורת

 1.  יו"ר ועדת הביקורת והועדה עצמה נבחרים באסיפה הכללית.

 2.  בועדת הביקורת יכהן לפחות איש מקצוע אחד.

 3.  תקופת כהונתה של ועדת הביקורת כאמור בפרק 8 – א', סעיף 13.

 4.  חבר ועדת הביקורת אינו יכול לכהן כחבר במוסד הכפוף לביקורת הועדה או לשרת את העמותה בשכר שלא כחבר ועדת הביקורת.

 5.  ועדת הביקורת תבדוק ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה
  לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.

 

ה. בית הדין

 1.  בית הדין של העמותה נבחר באסיפה כללית. בית הדין יהיה מורכב מחבר ועד, חבר עמותה שהינו משפטן ועורך דין חיצוני.

 2.  חברי בית הדין יבחרו את נשיא בית הדין.

 3.  לפחות אחד מחברי בית הדין יהא משפטן.

 4.  בית הדין ידון בכל עבירת משמעת שעבר חבר ו/או ספורטאי ו/או ממלא תפקיד אחר בעמותה והוא רשאי להטיל, בין השאר, את העונשים הבאים:
  - נזיפה.
   - אזהרה.
  - השעיה.
  - הוצאה מן העמותה (לצמיתות או לתקופה מסוימת).
  - כל עונש אחר העולה בקנה אחד עם אופי העמותה ומהותה.

 5. עבירת משמעת היינה כל עבירה שבית הדין יחליט לגביה כי היינה עבירת משמעת.

 6. בית הדין ידון בערעורים, על החלטות מוסדות העמותה.

 7. בית הדין מוסמך לדון ולפסוק בכל שאלה שתובא להכרעתו ע"י מוסדות העמותה.

 8. דיוני בית הדין ינוהלו בהרכב מלא.

 9. החלטות בית הדין יינתנו בכתב וייחתמו ע"י הדיינים היושבים בדין.

 10. בית הדין אינו כפוף לסדרי ראיות או לסדר דין ורשאי לקיים דיוניו באופן הנראה לו בהתאם לנסיבות.

 11. בית הדין רשאי לקבוע אגרת ערעור שתחול על ערעור המוגש בפנייה.

 12. החלטת בית הדן תינתן רק לאחר שניתנה לצדדים הזדמנות להציג עמדתם.

 

ו. נשיא כבוד

 1.  האסיפה הכללית רשאית לבחור נשיא כבוד לעמותה לצמיתות או לתקופה מוגבלת.

 2. נשיא הכבוד הוא הסמכות הייצוגית העליונה של העמותה בתפקידי כבוד  בלבד.

 3. נשיא כבוד רשאי להשתתף בכל ישיבה של כל מוסד העמותה ללא זכות הצבעה.

 4. נשיא כבוד רשאי להקל בעונשים שנפסקו ע"י בית הדין.

 

9. סניפים
העמותה רשאית להקים סניפים ולקבוע ארגונם וסדרי ניהול ענייניהם.

 

10. שכר

חברי מוסדות העמותה לא יקבלו כל שכר בגין תפקידם זה.

 

11. נכסים והכנסות

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

 

12. שם העמותה

  א. בכפוף לאמור בפרק זה ובפרק 15 שלהלן, רשאית העמותה להחליף ו/או לשנות את שמה.

  ב. על שינוי שם מחליטה אסיפה כללית שלא מן המניין שנקראה במיוחד לשם כך.

החלטה על שינוי שם טעונה רוב של שלושה רבעים מכלל חברי העמותה.

 

13. ספר העמותה

העמותה תנהל פנקס חברים, פנקס חברי ועד, ספרי חשבונות לפי חוק, ספרי פרוטוקולים וכל מסמכים אחרים בעלי אופי דומה.

 

14. פירוק העמותה

     א. על פירוק העמותה מרצון, רשאית להחליט אסיפה כללית שנקראה וזומנה במיוחד לשם כך.

     ב. אסיפה כללית לעניין זה, לא תכונס אלא לאחר שהוגש לרשם תצהיר של רוב חברי הועד שהם בדקו את מצב עסקי העמותה ונוכחו שתוכל
         לפרוע חובותיה במלואם תוך שנה מתחילת הפירוק.

     ג. אסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה תזומן ע"י יו"ר הועד.

     ד. הזמנות לאסיפה כללית, כאמור לעיל, ישלחו לכל חברי העמותה לפחות 21 יום קודם למועד האסיפה, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

     ה. מניין חוקי באסיפה כללית שעל סדר יומה פירוק העמותה יתהווה רק אם יהיו נוכחים במועד הפתיחה ועד למועד ההצבעה (כולל)
         לפחות שלושה רבעים מכלל חברי העמותה.

     ו. לא היה נוכח מניין כנ"ל, יבוטל כינוס האסיפה הכללית.

     ז. החלטה על פירוק העמותה טעונה רוב של שני שלישים מן המצביעים באסיפה ובלבד שרוב זה מהווה לפחות 51% מכלל חברי האגודה.

    ח. התקבלה החלטת פירוק כאמור לעיל, ינוהלו הליכי פירוק ע"י ובאמצעות ועדה שתמונה ע"י הנהלת העמותה .

    ט. פורקה העמותה – יועברו נכסיה, רכושה וזכויותיה לעמותה עם מטרות דומות (מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 – 2 לפק' מס הכנסה ), ולא יחולק בין חבריה.

 

תקנון העמותה